جلسه تخصیص بودجه 95- پایش تخلیه آب دریاچه و ایستگاه های هواشناسی

موضوع: جلسه تخصیص بودجه 95- پایش تخلیه آب دریاچه و ایستگاه های هواشناسی

   دستور جلسه:  جلسه تخصیص بودجه 95- پایش تخلیه آب دریاچه و ایستگاه های هواشناسی

  زمان شروع و پایان: 13-17

مکان: تهران  شرکت مدیریت منابع آب ایران

افزودن دیدگاه جدید