جلسه جمع بندی مذاکرات با یاسا

جلسه: یاسا - جمع بندی

زمان شروع و پایان:

مکان: تهران- دفتربرنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه

 

افزودن دیدگاه جدید