جلسه داخلی در خصوص شرح خدمات و پیشرفت کار

موضوع: جلسه داخلی در خصوص شرح خدمات و پیشرفت کار

دستور جلسه: جلسه داخلی در خصوص شرح خدمات و پیشرفت کار

زمان شروع و پایان: 10

مکان: تهران، دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیا

افزودن دیدگاه جدید