جلسه داخلی ستاد احیاء

موضوع: جلسه داخلی ستاد احیاء

دستور جلسه: جلسه با دکتر تجریشی، دکتر احمدی، دکتر کاشانی و بخش‌های بودجه، پایش و فنی دفتر برنامه ریزی و تلفیق در خصوص Special DSS

زمان شروع و پایان: 15:30

مکان: تهران، دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیا

افزودن دیدگاه جدید