جلسه در خصوص پایگاه اطلاعات داده و تحلیل آمارها

موضوع جلسه: جلسه در خصوص پایگاه اطلاعات داده و تحلیل امارها

دستور جلسه:

زمان شروع و پایان: 14-16

مکان: شرکت مدیریت منابع آب

افزودن دیدگاه جدید