جلسه مدیریت کارگروه غبار

موضوع جلسه: جلسه مدیریت کارگروه غبار

دستور جلسه:

زمان شروع و پایان: 15-15:45

مکان: دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیا

افزودن دیدگاه جدید