جلسه مشترک دفتر در خصوص بررسی مسایل قابل مطرح در شورای هماهنگی آب

موضوع جلسه: جلسه مشترک دفتر در خصوص بررسی مسایل قابل مطرح در شورای هماهنگی آب

دستور جلسه:

زمان شروع و پایان: 16

مکان: دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیا

افزودن دیدگاه جدید