جلسه هماهنگی در خصوص ساختار، رویکردها، عملکرد و برنامه های ستاد در حوزه اجتماعی فرهنگی

جلسه هماهنگی در خصوص ساختار، رویکردها، عملکرد و برنامه های ستاد در حوزه اجتماعی فرهنگی

محل برگزاری: سازمان مدیریت بحران شهرستان ارومیه

با حضور آقایان جعفری، زینال زاده، سعدآبادی، سادات، شاملو و اعضای کمیته اجتماعی فرهنگی ستاد 

 

افزودن دیدگاه جدید