جلسه کارشناسی DSS

موضوع: جلسه کارشناسی DSS

دستور جلسه:

زمان شروع و پایان: 13-15

مکان: تهران، دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیا

افزودن دیدگاه جدید