جلسه کارگروه ها

موضوع: جلسه کارگروه ها

زمان شروع و پایان:  12-10

مکان: تهران- دفتربرنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه

افزودن دیدگاه جدید