جلسه کمیته اجتماعی

موضوع: جلسه کمیته اجتماعی

دستور جلسه: 

زمان شروع و پایان: 12-13

مکان: تهران، دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیا

افزودن دیدگاه جدید