جلسه کمیته نظارتی

موضوع: جلسه کمیته نظارتی

دستور جلسه: فعالیت‌های شش ماهه اخیر واحد فنی و سیاستگذاری

زمان شروع و پایان:

مکان:

افزودن دیدگاه جدید