جلسه DSS

موضوع: جلسه  DSS

 دستور جلسه:

 زمان شروع و پایان: 10-9

مکان: تهران، دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیا

افزودن دیدگاه جدید