جمع بندی اطلاعات کاربری اراضی و حقابه های حوضه آبریز دریاچه ارومیه

عنوان جلسه: جمع بندی اطلاعات کاربری اراضی و حقابه های حوضه آبریز دریاچه ارومیه

زمان شروع و پایان: 12:00-10:00

مکان: تهران - وزارت نیرو 

افزودن دیدگاه جدید