دوازدهمین جلسه کمیته راهبردی

موضوع: دوازدهمین جلسه کمیته راهبردی

  دستور جلسه:  پیش جلسه هیات وزیران با حضور نماینده های دستگاه ها

  زمان شروع و پایان: 12-9

مکان: تهران  سالن شیخ بهایی دانشگاه صنعتی شریف

افزودن دیدگاه جدید