دومين مجمع همكاري هاي مشترك ايران و تركيه

دومين مجمع همكاري هاي مشترك ايران و تركيه
سخنراني دكتر حسين شاهباز- مدير روابط بين الملل ستاد احياي درياچه اروميه

افزودن دیدگاه جدید