سومین جلسه مشترک کارگروه ها و کمیته ها و امضا توافقتنامه فائو

موضوع :  سومین جلسه مشترک کارگروه ها و کمیته ها

زمان شروع و پایان:  11-9:30

مکان: دفتربرنامه ریزی و تلفیق  ستاد احیای دریاچه ارومیه

 

موضوع : امضا توافقتنامه فائو

زمان شروع و پایان: 11:30

مکان:معاونت پژوهشی  دانشگاه صنعتی شریف

افزودن دیدگاه جدید