سیزدهمین کمیته راهبردی

جلسه: سیزدهمین کمیته راهبردی

زمان شروع و پایان: 12-9

مکان:  تهران- دانشگاه صنعتی شریف- سالن شیخ بهایی

افزودن دیدگاه جدید