سی امین جلسه کمیته هماهنگی

موضوع: سی امین جلسه کمیته هماهنگی

 زمان شروع و پایان:     12- 10

 مکان: تهران-خانه کشاورز

 

افزودن دیدگاه جدید