شورای هماهنگی بهم پیوسته آب

موضوع جلسه: شورای هماهنگی بهم پیوسته آب

دستور جلسه:

زمان شروع و پایان: 14

مکان: وزارت نیرو

افزودن دیدگاه جدید