مصاحبه آقای دکتر تجریشی با روزنامه اعتماد

موضوع: مصاحبه آقای دکتر تجریشی با روزنامه اعتماد

دستور جلسه: عملکرد در ستاد در سال گذشته

زمان شروع و پایان: 11

مکان: تهران، دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیا

افزودن دیدگاه جدید