نخستین جلسه کمیته نظارتی شرکت مهندسین مشاور یکم

جلسه مشترک شرکت مهندسین مشاور یکم و کمیته اجتماعی . دستور جلسه : ارائه شرکت مهندسین مشاور یکم از اقدامات انجام شده تا کنون

مکان: ساختمان معاونت پژوهشی دانشگاه شریف

افزودن دیدگاه جدید