نشست تخصصی اثرات زیست محیطی دریاچه ارومیه ،جلسه پروژه های ترویج و اجتماعی

موضوع :  جلسه پروژه های ترویج و اجتماعی

زمان شروع و پایان:  11-9

مکان: دفتربرنامه ریزی و تلفیق  ستاد احیای دریاچه ارومیه

 

موضوع : نشست تخصصی  اثرات زیست محیطی دریاچه ارومیه با نگاه به گذشته ، حال و آینده

زمان شروع و پایان: 18-13

مکان: رادیو گفتگو

توضیحات: نشست تخصصی  با حضور  آقایان دکتر تجریشی، دکتر مکنون ، دکتر  آخانی ، دکتر محسنی است.

افزودن دیدگاه جدید