نشست کارشناسان و روسای کارگروه‌های مرتبط با پروژه FAO و کمیته‌های اجتماعی و اقتصادی با دعوت از نمایندگان FAO

موضوع: نشست کارشناسان و روسای کارگروه‌های مرتبط با پروژه FAO و کمیته‌های اجتماعی و اقتصادی با دعوت از نمایندگان FAO

دستور جلسه: نشست کارشناسان و روسای کارگروه‌های مرتبط با پروژه FAO و کمیته‌های اجتماعی و اقتصادی با دعوت از نمایندگان FAO برای اجرایی کردن پروژه و هماهنگی برای امضای اسناد رسمی بین ستاد و FAO برای شروع کار پروژه توسط FAO

زمان شروع و پایان: 10

مکان: تهران، دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیا

افزودن دیدگاه جدید