همکاری با دانشگاه ارومیه برای برگزاری کارگاه در دانشگاه ارومیه

موضوع: همکاری با دانشگاه ارومیه برای برگزاری کارگاه در دانشگاه ارومیه

 دستور جلسه:  همکاری با دانشگاه ارومیه برای برگزاری کارگاه ظرفیت شناسی از سازمان زمین شناسی فنلاند در دانشگاه ارومیه

 زمان شروع و پایان:

مکان: دانشگاه ارومیه

افزودن دیدگاه جدید