ویدئو اسکایپ با دانشگاه کرنل آمریکا

موضوع: ویدئو اسکایپ با دانشگاه کرنل آمریکا

دستور جلسه: بررسی زمینه های همکاری در خصوص مسائل بغرنج زیست محیطی

زمان شروع و پایان: 19:30

مکان: تهران، دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیا

افزودن دیدگاه جدید