يازدهمين جلسه كميته راهبردي ستاد احياي درياچه اروميه

 

افزودن دیدگاه جدید