پیش جلسه انجمن مدیریت پروژه ایران

موضوع جلسه: پیش جلسه انجمن مدیریت پروژه ایران

دستور جلسه: دریاچه ارومیه

زمان شروع و پایان: 10:30

مکان: دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیا

افزودن دیدگاه جدید