پیش جلسه سفر استانی آقای رئیس جمهور

موضوع: پیش جلسه سفر استانی آقای رئیس جمهور

دستور جلسه: پیش جلسه سفر استانی آقای رئیس جمهور

زمان شروع و پایان: 16

مکان: تهران، دفتر رئیس جمهور

افزودن دیدگاه جدید