کمیته ملی سدهای بزرگ، برگزاری جلسه افتتاحیه برای گروه wetskills

جلسه: برگزاری جلسه افتتاحیه برای گروه wetskills

زمان شروع و پایان:

مکان: تهران-  دانشگاه شهید بهشتی

 

جلسه:کمیته ملی سدهای بزرگ

 زمان شروع و پایان:  19-17

 مکان: تهران

 

 

افزودن دیدگاه جدید