کنفرانس بین‌المللی پیامدهای جغرافیایی و زیست محیطی وضعیت دریاچه ارومیه

جلسه:   کنفرانس بین‌المللی پیامدهای جغرافیایی و زیست محیطی وضعیت دریاچه ارومیه

زمان شروع و پایان:  12- 8

مکان:  تبریز

سخنرانان: دبیر  و مجری کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، مدیر دفتربرنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه

افزودن دیدگاه جدید