گفتگو با دکتر تجریشی برای ویژه نامه خبری

موضوع: گفتگو با دکتر تجریشی برای ویژه نامه خبری

 دستور جلسه:

 زمان شروع و پایان: 10-11

 مکان: تهران، دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیا

 

 

موضوع: گفتگو با تابناک

 دستور جلسه:

 زمان شروع و پایان: 11

مکان: تهران، دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیا

افزودن دیدگاه جدید