كارگروه ملي نجات درياچه اروميه با چه هدفي تشكيل گرديده و تاكنون چه اقداماتي انجام داده است؟

هم‌انديشي در خصوص راهكارهاي اجرايي نجات درياچه اروميه

استمرار وضعيت خشكي درياچه اروميه و تعهد و توجه ويژه دولت به حل اين بحران ملي زيست‌محيطي، تصويب تشكيل "كارگروه نجات درياچه اروميه"در اولين جلسه هيأت محترم وزيران در تاريخ 1392/5/27 را در پي داشت. پيرو تشكيل كارگروه مذكور با مسئوليت وزارت نيرو، برگزاري جلسات مختلف فني- تخصصي و همچنين جلسات متعدد كارگروه و برگزاري نشست تخصصي "هم‌انديشي در خصوص راهكارهاي اجرايي نجات درياچه اروميه" در تاريخ 1392/07/04در دانشگاه تهران،در نهايت منجر به تصويب 19 طرح اولويت‌دار جهت نجات درياچه اروميه گرديد. طرح‌هاي 19 گانه مذكور در جلسه 1392/07/016 كارگروه نجات درياچه اروميه تصويب گرديده و در تاريخ 1392/07/16 در جلسه هيأت محترم وزيران مطرح و ضمن موافقت كلي با طرح‌هاي اولويت‌دار تعيين شده مقرر گرديد كه وزير محترم نيرو مسئوليت هماهنگي و راهبري برنامه‌هاي اجرايي احياي درياچه اروميه را بر عهده گيرد.

با توجه به شرايط حاد درياچه اروميه و به‌منظور تمركز و تسريع در روند احياي درياچه اروميه، پيشنهاد ايجاد كارگروه ملي نجات درياچه اروميه به رياست رئيس‌جمهور يا نماينده ويژه ايشان با اختيارات اصل 138 قانون اساسي در جلسه مورخه 1392/07/16 كارگروه نجات درياچه اروميه به تصويب رسيد. همچنين مقرر گرديد مدير هماهنگي و اجرائي احياي درياچه اروميه (مجري طرح) كه با حكم رئيس جمهور منصوب مي‌شود زير نظر ستاد و با اختيارات اصل 127 قانون اساسي، مسئوليت هماهنگي، راهبري، اجرا و پايش برنامه‌هاي مصوب ستاد براي احياي درياچه اروميه را عهده‌دار شود.

پيرو مصوبات مذكور، در جلسه مورخ 1392/11/02هيأت محترم وزيران، مصوب گرديد كه رياست كارگروه بر عهده معاون اول محترم رئيس‌جمهور بوده و جناب آقاي دكتر عيسي كلانتري به‌عنوان دبيركارگروه و مدير اجرايي احياي درياچه اروميه تعيين گرديدند. پيرو اين مصوبه، ستاد احياي درياچه اروميه (دبيرخانه كارگروه ملي نجات درياچه اروميه) به صورت رسمي اقدامات و فعاليت‌هاي خود با اتخاذ رويكردهاي ذيل شروع نمود؛

شناخت بهتر و دقيق ابعاد بحران درياچه اروميه شامل عوامل موثر بر بروز بحران، شرايط كنوني و محتمل آتي درياچه

بررسي ابعاد و مسائل مختلف اكولوژيكي، زمين‌شناختي، زيست‌محيطي،‌ اقتصادي، اجتماعي، اقليمي و هيدرولوژيكي مرتبط با درياچه اروميه

- جلب مشاركت و همكاري همه سازمان‌ها و دستگاه‌هاي مسئول و ذيربط و بهره‌مندي از نقطه‌نظرات كارشناسي و تخصصي آن‌ها

-   بهره‌مندي از خرد جمعي و مشاركت طلبي اساتيد، متخصصين، كارشناسان و پژوهشگران داخلي و خارجي 

به‌مشاركت طلبي مسئولين محلي در همگام‌سازي و هم‌افزايي اقدامات در راستاي تحقق تنها يك هدف “ احياي درياچه اروميه”

-تلاش براي ايجاد عزم همگاني و مشاركت عمومي براي احياي درياچه اروميه و بهبود وضعيت موجود آن از طريق آگاه‌سازي و تبديل درياچه اروميه به يك “دغدغه همگاني”

-تدوين نقشه‌راه و راهكارهاي احياي درياچه اروميه 

با استقرار دفتر برنامه‌ريزي و تلفيق ستاد احياي درياچه اروميه در دانشگاه صنعتي شريف و با همكاري دانشگاه‌هاي تبريز و اروميه و متخصصين و كارشناسان ساير دانشگاه‌ها و مجموعه سازمان‌ها و نهادهاي تخصصي ملي و محلي و همچنين كارشناسان بين‌المللي، ستاد احياي درياچه اروميه در يك بازه‌زماني كوتاه‌مدت با ايجاد كميته‌هاي تخصصي 6 گانه و كارگروه‌هاي تخصصي متعدد (20 كارگروه) و انجام مطالعات تطبيقي، ضمن بررسي و ارزيابي راهكارهاي 19گانه‌ مصوب، نسبت به تدوين و ارائه نقشه راه و برنامه عملياتي احياي درياچه اروميه اقدام نمود.

نقشه راه مذكور در دو جلسه كارگروه ملي نجات درياچه اروميه در تاريخ‌هاي 9 ارديبهشت‌ماه 1393 به رياست معاون اول محترم رئيس‌جمهور و در 8 تيرماه 1393 با رياست جناب آقاي دكتر روحاني رئيس‌جمهور محترم ارائه و مورد تصويب قرار گرفته و دستور شروع عمليات اجرايي راهكارهاي مصوب توسط ايشان صادر گرديد. پس از ابلاغ شروع عمليات اجرايي، ستاد احياي درياچه اروميه اقدامات و تمهيدات لازم را در اين خصوص به عمل آورده و مقرر گرديد كه كليه عمليات اجرايي راهكارها توسط نهادها و سازمان‌هاي مربوطه صورت گرفته و ستاد نقش نظارت و پايش را بر عهده بگيرد. 

به‌منظور پايش و نظارت مستمر بر روند اجرايي احياي درياچه اروميه، دبيرخانه مركزي ستاد احياي درياچه اروميه با تشكيل و استقرار دفاتر استاني و همچنين ايجاد شوراهاي منطقه‌اي اجتماعي-فرهنگي و با استفاده از ظرفيت‌هاي علمي و فني دانشگاه‌هاي منطقه به‌ويژه دانشگاه‌هاي اروميه و تبريز، اقدامات لازم را به عمل آورده است. بر طبق نقشه راه و برنامه زماني مصوب، فرآيند احياي درياچه اروميه در يك برنامه زماني ده‌ساله مصوب گرديده و اميد است كه با تدبير انديشيده‌ شده، بازگشت درياچه به شرايط مناسب و احياي آن در افق اين برنامه محقق گردد.

 

امتیاز : 
امتیازی وارد نشده است
Total votes: 310

افزودن دیدگاه جدید