بازدید از پروژه های اجرایی منطقه در 3 و 4 دیماه 1394