بازدید اعضای تشکل های مردم نهاد از پروژه های احیای دریاچه ارومیه