بازدید کارشناسان دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیا از پروژه های اجرایی