همسران سفرای مقیم ایران در بازدید از دریاچه ارومیه