نشست خبری مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه