کارگاه تخصصی آموزشی مربیان ستاد احیای دریاچه ارومیه(عجب شیر)