کارگاه تخصصی آموزشی مربیان ستاد احیای دریاچه ارومیه (مراغه)