اولین کارگاه‌ آموزشی ستاد احیای دریاچه ارومیه در بناب