اولین روز کارگاه‌ آموزشی ستاد احیای دریاچه ارومیه در تبریز