اقدامات انجام شده در مجموعه ستاد احیا- آذربایجان غربی - مهر ۹۴