دکتر کلانتری - تامین حق آبه زیست محیطی دریاچه ، اولویت اول وزارت نیرو