دکتر کلانتری - مالکیت دریاچه و وظیفه گرفتن حق آبه آن با سازمان محیط زیست است