دکتر کلانتری - منابع تامین آب دریاچه و برنامه های ستاد برای تامین آب مازاد مورد نیازبرای احیای دریاچه