آقای محمدرضا غفاری هنرمند مطرح کشورمان درباره دریاچه ارومیه چنین میگوید