آقای علی اوجی هنرمند مطرح کشور درباره دریاچه ارومیه چنین میگوید