شهاب حسینی هنرمند نام آشنای کشورمان ،در مورد دریاچه ارومیع می‌گوید