خانم مارال فرجاد هنرمند مطرح ایران،درباره دریاچه ارومیه چنین می‌گوید